Đóng

Quan hệ cổ đông

25/04/2016

Thông báo mời họp đại hội cổ đông thường niên năm 2016

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đá Spilít

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá Spilít trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 7h30 Sáng Thứ Hai, ngày 25/04/2016.

Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 lần thứ nhất không đủ điều kiện để tổ chức theo quy định tại Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ tổ chức họp lần thứ 2 và lần thứ 3 (nếu có):

2. Địa điểm: tại Hội trường trụ sở Công ty Xóm Tam Quy 3, xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

3. Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 29/03/2015.

4. Nội dung Đại hội:

  • Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
  • Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  • Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  • Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán của Công ty;
  • Thông qua việc Lựa chọn đơn vị kiểm toán kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
  • Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân chia lợi nhuận;
  • Thông qua việc chi trả thù lao của HĐQT, BKS trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
  • Các vấn đề khác…

5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy đăng ký dự họp. Trong trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tới dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện hoặc ủy quyền cho một trong số thành viên HĐQT của Công ty.

Các cổ đông  đăng ký tham dự họp tại Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 22/04//2016.

6. Hình thức đăng ký:

  • Thư: Xin gửi về địa chỉ: Văn phòng Đại diện Công ty Cổ phần Đá Spilít – 87 Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
  • Người liên hệ: Bà Bùi Thị Thoa Điện thoại: 0982511069.

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền để đăng ký tư cách cổ đông tham dự (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi Cổ đông).

Lưu ý: Mời Quý Cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website http://spi.com.vn/ kể từ ngày 15/04/2016.

Trân trọng kính mời Quý cổ đông!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

NGUYỄN ĐẠI QUYỀN

Bài viết liên quan